Klarna FAQ's

Wat is Klarna?

Klarna is een Zweedsebetalingsdienstaanbieder die de verantwoordelijkheid voor je betaling van begintot eind op zich neemt. Klarna is de aanbieder van vlotte betalingen aan meerdan 200.000 onlinewinkels. Meer dan 85 miljoen consumenten wereldwijd hebben op Klarna vertrouwd om hun betalingen veilig af te handelen. 

Hoe werkt Betaal later in 3 rentevrije termijnen?

Betaal later in 3rentevrije termijnen biedt je de mogelijkheid de kosten van je aankoop over 3gelijke betalingen te spreiden. De betaling voor elke termijn wordt automatischgeïnd van de debetkaart of creditcard die je op de betaalpagina opgaf. Jeeerste termijn wordt geïnd, wanneer je bestelling door Wild wordt bevestigd, entermijnen 2 en 3 worden respectievelijk 30 en 60 dagen later gepland. Je kunthet schema van je betalingen altijd in de Klarna-app volgen.

Kom ik in aanmerking voor Betaal later in 3 rentevrijetermijnen?

Om Betaal later in 3rentevrije termijnen te gebruiken, moet je minstens 18 jaar zijn. Hoewel dezeoptie uitgebreid wordt gepromoot, is Betaal later in 3 rentevrije termijnenafhankelijk van je financiële omstandigheden. Als je kiest voor Betaal later in3 rentevrije termijnen, heeft onze beoordeling geen invloed op jekredietwaardigheid.

Hoe kan ik mijn kansen vergroten om geaccepteerd teworden voor Betaal later in 3 rentevrije termijnen?

Klarna is uniek enbiedt Betaal later in 3 rentevrije termijnen op basis van een aantal factoren,zoals de waarde van de bestelling, de eerdere bestelgeschiedenis en debeschikbaarheid van artikelen. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je je kansenop de aanbieding Betaal later in 3 rentevrije termijnen vergroten door ervoorte zorgen dat je je volledige naam en juiste adresgegevens opgeeft en verzendtnaar je geregistreerde factuuradres. Alle bestellingen worden individueelbeoordeeld. Het feit dat je al eerder voor een Klarna-betaalmethode werdaanvaard, betekent niet dat je voor elke bestelling zal worden aanvaard enomgekeerd, als je wordt geweigerd, betekent dat niet dat je ook voor alletoekomstige bestellingen wordt geweigerd.

Wat moet ik opgeven, als ik een aankoop doe?

Als je met Klarna eenaankoop wilt doen met Betaal later in 3 rentevrije termijnen, moet je jemobiele telefoonnummer, e-mailadres, huidige factuuradres en een debetkaart ofcreditcard opgeven. Het mobiele nummer is nodig voor het geval we je moetenbereiken. Alle berichten worden naar je e-mailadres gestuurd. Het is heelbelangrijk dat je ons de juiste gegevens geeft; zo niet, ontvang je jebetalingsschema en eventuele bijgewerkte bestelinformatie niet.

Vindt er een kredietonderzoek tegen mij plaats?

Klarna kan zogenaamdeniet-opgenomen aanvragen (of zachte kredietonderzoeken) doen die geen invloedhebben op de kredietwaardering en die alleen zichtbaar zijn voor jou en Klarna,maar niet voor andere kredietverstrekkers. Noch Klarna, noch Betaal later in 30 dagen voerenkredietonderzoeken tegen je uit die je kredietwaardigheid kunnen beïnvloeden.

Waarom heb ik geen aanbieding gekregen van Betaal laterin 3 rentevrije termijnen?

Hoewel Betaal later in3 rentevrije termijnen op grote schaal wordt gepromoot, is het niet altijdoveral beschikbaar. De betaaloptie Betaal later in 3 rentevrije termijnen wordtautomatisch gegenereerd door algoritmes die afhankelijk zijn van een aantalfactoren, waaronder adresgegevens, gegevens van de kaarthouder, het bedrag vande bestelling, de onlinewinkel, de bestelgeschiedenis en de beschikbaarheid vanartikelen.

Wat zijn mijn betalingsmogelijkheden met Klarna?

De betaling voor jeBetaal later in 3 rentevrije termijnen wordt automatisch geïnd van dedebetkaart of creditcard die je op de betaalpagina invoerde. De eerste betalingwordt gedaan, wanneer de bestelling wordt bevestigd. De tweede en derde termijnworden respectievelijk 30 en 60 dagen na de eerste termijn geïnd. Je kunt hetschema van je betalingen altijd bekijken in de Klarna-app.

Wat gebeurt er als ik mijn bestelling annuleer ofterugstuur?

Zodra Wild jeannulering/retour heeft aanvaard, zal Klarna alle toekomstige geplandebetalingen annuleren en alle verschuldigde bedragen terugbetalen. De retourwordt onmiddellijk weergegeven in de Klarna-app.

Wat gebeurt er, als ik mijn bestelling niet betaal?

Klarna probeert jebetaling van je aankoop bij Wild met Betaal later in 3 renteloze termijnenautomatisch te innen van de debetkaart of creditcard die je op de betaalpaginainvoerde. Als we er niet in slagen je betaling op de geplande vervaldag teinnen, doet Klarna twee dagen later een nieuwe poging om de betalingautomatisch te innen. Als deze laatste betalingspoging mislukt, stuurt Klarnaje een afrekening voor het volledige openstaande bestelbedrag, dat 15 dagenlater is verschuldigd. Twee dagen voordat Klarna een poging doet om je betalingte innen, laten ze weten wanneer een betaling verschuldigd is; je kunt devervaldatum steeds in de Klarna-app bekijken, wanneer het jou uitkomt. Jekredietwaardigheid wordt niet beïnvloed door het gebruik van het Klarna-productBetaal later in 3 termijnen, zelfs als je niet op tijd hebt betaald.

Er is me gevraagd naar de website van Klarna te gaan. Is dat correct?

Je kunt al jeKlarna-aankopen en het betalingsschema bekijken in de Klarna-app of door in teloggen op Klarna.com/nl.

Zijn mijn betaalgegevens veilig?

Betaalgegevens wordenveilig behandeld door Klarna. Er worden geen kaartgegevens doorgegeven aan ofbewaard door Wild. Alle transacties verlopen via verbindingen die beveiligdzijn met beveiligingsprotocollen volgens de nieuwste standaard.

Kan ik vóór de vervaldatum betalen?

Ja. Ga gewoon naar deKlarna-app of log in op Klarna.com/nl en betaal voortijdig af.

Hebben jullie mijn betaling ontvangen?

Klarna laat je viae-mail en pushmelding van de Klarna-app weten wanneer een betaling isverschuldigd en wanneer deze met succes is geïnd, of in het onwaarschijnlijkegeval dat je betaling is mislukt. Als een betaling is geïnd, maar je geenbetalingsbevestiging hebt ontvangen, kun je de status van je bestelling enbetalingen altijd controleren in de Klarna-app of door in te loggen op www.klarna.com/nl.

Wat gebeurt er met mijn afrekening, als ik de goederenheb teruggestuurd?

Zodra Wild de retour(gedeeltelijk of volledig) heeft ontvangen en je hun bevestiging daarvan hebtgekregen, krijg je van Klarna een bijgewerkte afrekening met een aangepastbetalingsschema, als je een gedeeltelijke retour hebt gedaan. Bij een volledigeretour betalen we alle geïnde betalingen terug en annuleren we alle toekomstigegeplande betalingen. Je kunt de status van je bestelling altijd volgen in deKlarna-app.

Ik heb een afrekening ontvangen, maar mijn goederen nog niet.

Als je de goederen niethebt ontvangen, bel dan naar Wild om de status van je bestelling en levering tecontroleren. Je kunt ook contact opnemen met de Klantenservice van Klarna,zodat we de vervaldatum van je betaling kunnen uitstellen of de bestelling inde Klarna-app in de wacht kunnen zetten, terwijl je wacht op de aankomst van degoederen.

Ik heb mijn bestelling geannuleerdHoe lang duurt het, voordat ik mijn terugbetaling ontvang?

Zodra de winkel jeannulering of je retourzending heeft geregistreerd, wordt de terugbetalingbinnen 5-7 werkdagen verwerkt.

Ik heb om een terugbetaling gevraagdHoe word ik terugbetaald?

Terugbetalingen wordenteruggestort op de debetkaart of creditcard die oorspronkelijk op debetaalpagina werd vermeld.Ik heb nog geen e-mail ontvangen met mijnafrekening/betaalgegevens.Je kunt inloggen in deKlarna-app of op www.klarna.com/nl, waar je de informatie van al jebestellingen en betalingsschema vindt. 

Ik heb nog vragen over de betaling. Hoe kan ik contact opnemen?

Ga naar de Klarna-appof de Klantenservicepagina van Klarna voor een volledige lijst vanFAQ's, opties voor livechat en telefoon.


Betaal later in 30 dagen

Hoe werkt Betaal later in 30 dagen?

Als je bestelling isbevestigd, ontvang je binnen twee dagen een e-mail met betalingsinstructies vanKlarna. Je hebt dan 30 dagen de tijd om je bestelling uit te proberen enbetaalt pas als je tevreden bent. Voltooi de betaling online, wanneer het jeuitkomt, zonder extra kosten. Je kunt betalen met een creditcard of debetkaartin de Klarna-app of door in te loggen op www.klarna.com/nl.

Kom ik in aanmerking voor Betaal later in 30 dagen?

Om Betaal later in 30dagen te gebruiken, moet je minstens 18 jaar zijn. Hoewel deze optie uitgebreidwordt gepromoot, is Betaal later in 30 dagen afhankelijk van je financiëleomstandigheden. Als je kiest voor Betaal later in 30 dagen, heeft onzebeoordeling geen invloed op je kredietwaardigheid.

Hoe kan ik mijn kansen vergroten om geaccepteerd teworden voor Betaal later in 30 dagen?

Klarna is uniek enbiedt Betaal later in 30 dagen op basis van een aantal factoren, zoals dewaarde van de bestelling, de eerdere bestelgeschiedenis en de beschikbaarheidvan artikelen. Als je 18 jaar of ouder bent, kun je je kansen op de aanbiedingBetaal later in 30 dagen vergroten door ervoor te zorgen, dat je je volledigenaam en juiste adresgegevens opgeeft en verzendt naar je geregistreerdefactuuradres. Alle bestellingen worden individueel beoordeeld. Het feit dat jeal eerder Betaal later in 30 dagen had, betekent niet dat je voor elkebestelling zal worden aanvaard en omgekeerd, als je wordt geweigerd, betekentdat niet dat je ook voor alle toekomstige bestellingen wordt geweigerd.

Vindt er een kredietonderzoek tegen mij plaats?

Klarna kan zogenaamdeniet-opgenomen aanvragen (of zachte kredietonderzoeken) doen die geen invloedhebben op de kredietwaardering en die alleen zichtbaar zijn voor jou en Klarna,maar niet voor andere kredietverstrekkers. Noch Klarna, noch Wild voerenkredietonderzoeken tegen je uit die je kredietwaardigheid kunnen beïnvloeden.

Waarom heb ik geen aanbieding gekregen van Betaal laterin 30 dagen?

Hoewel Betaal later in30 dagen op grote schaal wordt gepromoot, is het niet altijd overalbeschikbaar. De betaalmethode Betaal later in 30 dagen wordt automatischgegenereerd door algoritmes die afhankelijk zijn van een aantal factoren,waaronder het bedrag van de bestelling, de onlinewinkel, de bestelgeschiedenisen de beschikbaarheid van artikelen. Je kunt je bestelling ook afronden door opde betaalpagina met een creditcard of debetkaart te betalen.

Wat zijn mijn betalingsmogelijkheden met Klarna?

Je kunt meteen op debetaalpagina met debetkaart of creditcard betalen, of onze betaaloptie Betaallater in 30 dagen kiezen, waarbij je de goederen kunt betalen met creditcard ofdebetkaart, zodra je ze hebt ontvangen. Je kunt je uitstaande betalingen altijdbekijken in de Klarna-app.

Wat gebeurt er als ik mijn bestelling annuleer of terugstuur?

Zodra Wild jeannulering/retour heeft aanvaard, zal Klarna de afrekening annuleren of jebetaling terugbetalen. De retour wordt onmiddellijk weergegeven in deKlarna-app.

Wat gebeurt er, als ik mijn bestelling niet betaal?

Betaling isverschuldigd 30 dagen nadat het artikel is verzonden. Om je te helpen op tijdte betalen, waarschuwen we je twee dagen voordat je moet betalen. Je krijgt eenpushmelding van de Klarna-app of een herinneringsmail om te betalen - en alshet erg laat is, sturen we je ook een sms of brief. Je kredietwaardigheid wordtniet beïnvloed door het gebruik van de Klarna-producten Betaal later in 30dagen, zelfs niet als je niet op tijd hebt betaald.

Er is me gevraagd naar de website van Klarna te gaan. Is dat correct?

Als je hebt gekozenvoor Betaal later in 30 dagen, stuurt Klarna je een e-mail met verdere detailsover hoe je kunt betalen. Je e-mail bevat een link naar Klarna, waar je met jecreditcard of debetkaart kunt betalen. Je kunt altijd de betalingsinstructiesbekijken in de Klarna-app.

Wat moet ik opgeven, als ik een aankoop doe?

Als je een aankoop metKlarna wilt doen, moet je je naam, adres en e-mailadres opgeven. Voor sommigebestellingen moet je misschien ook je mobiele nummer of je geboortedatumopgeven. Alle informatie wordt naar je e-mailadres gestuurd, inclusiefbetalingsherinneringen en links naar je online-afrekeningen. Het is heelbelangrijk dat je ons de juiste gegevens geeft; zo niet, ontvang je debetaalgegevens niet.

Zijn mijn betaalgegevens veilig?

Betaalgegevens wordenveilig behandeld door Klarna. Er worden geen kaartgegevens doorgegeven aan ofbewaard door Wild. Alle transacties verlopen via verbindingen die beveiligdzijn met beveiligingsprotocollen volgens de nieuwste standaard.

Kan ik vóór de vervaldatum betalen?

Je kunt je bestellingbetalen op elk moment nadat je de e-mail van Klarna met de details van jebetaling hebt ontvangen. Volg gewoon de instructies in deze e-mail of in de Klarna-app om je bestelling te betalen. 

Hebben jullie mijn betaling ontvangen?

Als je met eenbetaalkaart betaalt, bevestigt Wild je bestelling meteen. Als je betaalt metBetaal later in 30 dagen, stuurt Klarna je een betalingsbevestiging naar hete-mailadres dat je voor je bestelling hebt gebruikt. Als je een betaling hebtgedaan, maar nog geen betalingsbevestiging hebt ontvangen, kun je altijd destatus van je bestelling en betalingen controleren door in te loggen op de Klarna-app of www.klarna.com /nl.

Wat gebeurt er met mijn afrekening, als ik de goederenheb teruggestuurd? 

Zodra Wild de retour(gedeeltelijk of volledig) heeft ontvangen en je hun bevestiging daarvan hebtgekregen, krijg je van Klarna een bijgewerkte afrekening, als je eengedeeltelijke retour hebt gedaan. Met een volledige retour wordt je afrekeningafgesloten. Je kunt de status van je bestelling altijd volgen in de Klarna-app. 

Ik heb een afrekening ontvangen, maar mijn goederen nog niet. 

Je hebt 30 dagen om tebetalen, dus je hoeft niet meteen te betalen. Als je vervaldatum nabij is en jehebt je goederen nog niet ontvangen, bel dan naar Wild om de levering tecontroleren. Je kunt ook contact opnemen met de Klantenservice van Klarna,zodat we de vervaldatum van je betaling kunnen uitstellen of de bestelling inde Klarna-app in de wacht kunnen zetten, terwijl je wacht op de aankomst van degoederen.

Ik heb mijn bestelling geannuleerd. Hoe lang duurt het,voordat ik mijn terugbetaling ontvang?

Zodra de winkel jeannulering of je retourzending heeft geregistreerd, wordt de terugbetaling binnen5 werkdagen verwerkt.

Ik heb om een terugbetaling gevraagd. Hoe word ik terugbetaald?

Als je je bestellingmet een betaalkaart hebt betaald, wordt de terugbetaling op dezelfdebetaalkaart overgemaakt. Als je de afrekening nog niet hebt betaald, dan vermindertde terugbetaling de afrekening of annuleert ze helemaal.

Ik heb nog geen e-mail ontvangen met mijnafrekening/betaalgegevens.

Als je jeafrekeningsnummer niet bij de hand hebt, kun je inloggen in de Klarna-app of opwww.klarna.com/nl, waar je al jebestellingen vindt en betalingen kunt doen. 

Ik heb nog vragen over de betaling. Hoe kan ik contact opnemen?

Ga naar de Klarna-app of de Klantenservicepagina van Klarna voor een volledige lijst van FAQ's, opties voor livechat en telefoon.